Klachtenregeling


HKZ-certificatie RRR

Het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) werkt gestructureerd aan kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt bij het leveren van goede en verantwoorde zorg en behandeling en borgt tevens het beleid van de organisatie.

Beter doen

In alle processen is de verbetercyclus van toepassing waardoor voortdurend wordt gewerkt met de intentie om dat nog beter te doen. Ook op het niveau van de bedrijfsvoering is dit het geval.

Evaluaties

Alle diensten, afdelingen en commissies maken jaarlijks plannen op basis van een door het bestuur aangegeven koers. In de loop van het jaar vinden evaluaties plaats. Verantwoording van de bereikte resultaten wordt op diverse publieke websites gepubliceerd.

Patiënttevredenheid

Doelstelling van het kwaliteitsbeleid is optimaal aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van onze belanghebbenden. Een belangrijke prestatie-indicator is de patiënttevredenheid. De cliëntenraad is intensief betrokken bij vele facetten van de bedrijfsvoering en heeft een duidelijke stem in het beleid. Voor het management is de mening van de cliënt van het grootste belang.

Tevredenheid

Andere bronnen van informatie waarop het bestuur haar beleid baseert, zijn gestructureerde onderzoeken naar patiëntervaringen en zorgprestaties, tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, MIP-meldingen (Melding incidenten patiëntenzorg), MIM-meldingen (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu), klachten, auditresultaten en eigen waarnemingen en opvattingen.

Auditteam

Ook is een intern auditteam actief, dat op basis van een jaarplan de uitvoering van de zorg binnen RRR onderzoekt. Alle resultaten worden gevolgd door een verbeterplan.

Externe onderzoeken

Het RRR participeert in verschillende externe onderzoekstrajecten zoals het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg (CQ-index en zorgindicatoren) en het Benchmarkonderzoek van brancheorganisatie ActiZ.

Certificaten

Het RRR beschikt over de HKZ-certificaten voor verpleeghuiszorg en medisch specialistische revalidatie (2015). Het HKZ-keurmerk (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.