Samenwerking


Samenwerking staat bij het RRR hoog in  het vaandel. Het RRR werkt met vele ziekenhuizen, zorginstellingen en verpleeghuizen samen. Het RRR is onderdeel van de Rotterdam Stroke Service. Ook heeft het RRR veel contacten met patiëntverenigingen.

CVA / NAH
http://www.cva-vereniging.nl/
De nederlandse cva vereniging.
De Nederlandse CVA-vereniging komt op voor de belangen van mensen die zelf een CVA, ook wel beroerte genoemd, hebben gehad of mensen die in hun naaste omgeving iemand hebben die door een CVA is getroffen. De CVA-vereniging steunt mensen om zo goed mogelijk met de gevolgen van een CVA verder te leven en geeft daarnaast voorlichting over het herkennen en voorkomen van een cva. Op de site is informatie te vinden over het ziektebeeld, onderzoeken, de agenda van ‘samen verder’ en zijn er diverse brochures, dvd’s en boeken te bestellen.

Vereniging cerebraal
www.cerebraal.nl
Vereniging Cerebraal is de patiëntenvereniging die opkomt voor de belangen van mensen die na hun geboorte getroffen zijn door hersenletsel. Het belangrijkste doel is het doorbreken van het isolement waarin mensen met niet-aangeboren hersenletsel(NAH) en hun familieleden zijn terechtgekomen.

Hersenletsel
www.hersenletsel.nl
Op deze site geven de samenwerkende hersenletselverenigingen (SHV) informatie en tips om desondanks zo prettig mogelijk te leven. Daarnaast word de kennis over en het begrip voor hersenletsel vergroot. Bovendien worden  zowel ambtenaren als getroffenen en hun naasten ondersteund bij een goede uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Onder die wet vallen namelijk veel regelingen die het leven van mensen met hersenletsel vergemakkelijken.

Afasie vereniging Nederland (AVN)
www.afasie.nl
De Afasie Vereniging Nederland geeft voorlichting over deze taalstoornis en behartigt de belangen van mensen met afasie. Daarnaast is er veel informatie over afasie te vinden. Er zijn folders, brochures, boeken en oefenmaterialen/spellen te verkrijgen.

Parkinson

Parkinson Vereniging
www.parkinson-vereniging.nl
Tel. 030-6561369
De Parkinson Vereniging is meer dan alleen een patiëntenvereniging, zij zet zich in voor iedereen die in het dagelijks leven te maken heeft met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. Zo kunnen niet alleen patiënten, maar ook mantelzorgers, kinderen van patiënten en professionals terecht bij de vereniging voor lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging. Daarnaast stimuleert de vereniging (wetenschappelijk) onderzoek.

Parkinsonnet
www.parkinsonnet.nl
ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Via de site zijn gespecialiseerde zorgverleners in de buurt te vinden.

Amputatie

De landelijke vereniging van geamputeerden
www.lvvg.nl
De Landelijke Vereniging van Geamputeerden (LVvG) is een landelijk erkende patiënten organisatie welke zich inzet zich om de zorg aan mensen met een amputatie of een aangeboren reductie defect te verbeteren. De LVvG komt op voor de belangen van prothesegebruikers. De LVvG is er met; lotgenotencontact, belangenbehartiging, activiteiten via regionale afdelingen, een nieuwsbrief, De Lede(n)maat, foldermateriaal, deze website en een forum.

Korter maar krachtig
www.kortermaarkrachtig.com
De vereniging is een bundeling van alle belangenorganisaties voor geamputeerden. Het doel van de vereniging is in de eerste plaats het behartigen van zowel de individuele- als collectieve belangen van deze groep. Daarnaast organiseert de vereniging contacten tussen ervaringsdeskundigen en mensen die pas of nog moeten worden geamputeerd en geeft het informatie over diverse zaken waar mensen mee te maken krijgen als ze geamputeerd zijn en/of gebruik maken van een prothese.

COPD

Longfonds
www.longfonds.nl
Voor mensen met een ongeneeslijke longziekte werken we mee aan betere zorg en een prettiger leven. Dat doen we samen met bijvoorbeeld artsen, verzekeraars en patiënten zelf. Als patiëntenvereniging behartigt het Longfonds in heel Nederland de belangen van mensen met een longziekte. U kunt bij ons terecht voor informatie, advies en om ervaringen te delen. De Longfonds patiëntenvereniging zorgt ervoor dat ook bij u in de buurt activiteiten worden georganiseerd voor mensen met een longziekte.

Hartproblematiek

De hartstichting
www.hartstichting.nl/
De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Hiertoe investeert de Hartstichting in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg.

De hart&vaatgroep
www.hartenvaatgroep.nl
De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten. De Hart&Vaatgroep is opgezet voor en door mensen die zelf een hart- of vaatziekte hebben (gehad) of hun naasten.