Blog

  Blog van Wim van Deventer - 2014-09-26
Juiste zorg voor de juiste patiënt?

Eén van de uitgangspunten van Staatsecretaris Van Rijn bij de aanpak van wachtlijsten bij verpleeghuizen is ‘recht op zorg staat centraal’. Deze term juich ik van harte toe.
 
Twitter, LinkeIn, Hyves, Facebook Linkedin FaceBook Twitter Hyves

Reacties:

0
 


Reageer:

Naam:
A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
Emailadres:
A value is required.Invalid format.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
Reactie:
  A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

Zeker als we daar het woord ‘juiste’ aan toevoegen. Want u wilt toch ook dat uw eigen moeder die zorg krijgt waarbij zij het meest gebaat is? Het is jammer dat dat vaak niet mogelijk is dankzij de wetgeving.

Revalidatie ouderen
In het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) worden als een van de weinige instellingen in Nederland twee soorten revalidatie bij ouderen geboden. Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) en Geriatrische Revalidatie (GRZ). MSR is gericht op het herstel van mensen met complexe gezondheidsproblemen, zodat zij weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en deelnemen aan het arbeidsproces. Deze zorg wordt aangeboden in revalidatie instellingen en gefinancierd uit de zorgverzekeringswet (ZVW). Ouderen werden, omdat zij niet terugkeerden naar het arbeidsproces, veelal van deze vorm van revalidatie uitgesloten. Zij waren bij kortdurende ouderenzorg aangewezen op verpleeghuiszorg. Deze zorg werd gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
 

GRZ en MSR
Nadat de SER adviseerde om de kortdurende ouderenzorg niet langer uit de AWBZ te betalen maar uit de ZVW, werd dit advies door de Regering overgenomen. Het bedrag dat hiermee was gemoeid (€ 698 mln.), door de NZA vastgesteld, werd overgeheveld uit de AWBZ naar de ZVW en kreeg als naam mee: Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Vooruitlopend op deze ontwikkeling had het RRR de zorgverzekeraars weten te overtuigen dat de AWBZ gefinancierde behandeling die zij al jarenlang aan ouderen geeft, niet verschilt van de MSR behandeling die aan ouderen wordt aangeboden in revalidatiecentra.
Met ingang van 2014 zijn er nu circa 150 instellingen waar GRZ en circa 25 Instellingen waar MSR wordt aangeboden. Daarnaast zijn er enkele instellingen waar beide vormen wordt aangeboden. Hiervan heeft het RRR verreweg het grootste aanbod.
 

Resultaat
Het resultaat is nu dat het RRR revalidatie geeft aan ouderen die voor een deel wordt betaald uit het GRZ budget en voor een deel uit het MSR budget. Beide vormen revalidatie overlappen elkaar, en zijn ook van elkaar verschillend. Hierdoor heeft het RRR meer mogelijkheden om iedere oudere de revalidatie aan te bieden die de meeste gezondheidswinst oplevert tegen de laagste kosten, oftewel de juiste zorg bij de juiste patiënt. De GRZ die het RRR aanbiedt, maakt gebruik van de kennis van de MSR en omgekeerd. De gezondheidswinst is toegenomen. De verblijfstijd in het RRR is voor beide categorieën afgenomen en er worden meer mensen naar huis ontslagen. Hoera!

Gevaar
Bij het vaststellen van de regelgeving voor GRZ is echter onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheid dat beide vormen van revalidatie ook onder één dak worden aangeboden. Het extra schot dat tot doel heeft het MSR budget onaangetast te laten, brengt de continuïteit van het RRR in gevaar. Indien zich schommelingen voordoen in het aanbod van patiënten, en dat is altijd het geval, pakt dat zeer nadelig uit. Stel het vooraf vastgestelde totale revalidatie budget dat uit de ZVW wordt gefinancierd bedraagt €100 en is in de verhouding 50 : 50 verdeeld over de twee producten. Indien de werkelijke verdeling 40 : 60 blijkt te zijn ontvangt de zorgaanbieder maar € 80. Dit komt omdat noch de onderproductie, noch de overproductie wordt verrekend. Halverwege 2014 is het hier beschreven effect al opgelopen tot ruim - € 600.000. Dat is een verlies dat een kleinschalige instelling als het RRR is niet kan dragen.
Omdat op dit moment het aanbod GRZ-patiënten groter is dan MSR, hebben wij een wachtlijst voor GRZ en lege bedden voor MSR. Het is toch ridicuul dat je wel lege bedden hebt, de behandeling kan geven die de patiënt nodig heeft, maar deze niet betaald krijgt en dat daarom patiënten op een wachtlijst komen.

Substitutie
Wij maken ons dan ook hard voor aanpassing van de regelgeving en afspraken met de zorgverzekeraar, onder andere met Achmea. Een zodanige aanpassing, dat substitutie mogelijk is. Dus dat wordt toegestaan om de twee deelbudgetten GRZ en MSR binnen één instelling onderling aan te vullen tot het gemeenschappelijke productieniveau dat is overeengekomen. Deze maatregel is budgettair neutraal: de totale uitgaven binnen de ZVW, noch daarbuiten, veranderen hierdoor. Zo kan de juiste patiënt de juiste zorg krijgen, zonder daar op te hoeven wachten. Dat is toch wat we willen?